Nagroda

Regulamin konkursu

 

 

REGULAMIN KONKURSU
„Najlepsza polska książka dla dzieci 2015”

 

§ 1
Postanowienia ogólne
Organizatorami Konkursu „Najlepsza polska książka dla dzieci 2015”
są: Fundacja Burza Mózgów, ul. Felicjanek 10; 31-104 Kraków;
oraz Fundacja Czas Dzieci, ul. Felicjanek 10/17; 31-104 Kraków 
działający w ramach Festiwalu Literatury dla Dzieci.
Adres internetowy, na którym umieszczony został Regulamin Konkursu: www.fldd.pl.

 

1. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Konkurs jest emitowany w środkach masowego przekazu.
3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
W pierwszym etapie Kapituła Konkursu nominuje 3-5 książek wydanych w Polsce w roku ubiegłym, napisanych przez polskich autorów.
W drugim etapie odbywa się plebiscyt Internautów na stronie www.fldd.pl.
5. Sposób porozumiewania się Organizatora z uczestnikami Konkursu:
A. osobą uprawnioną ze strony Organizatora do kontaktu z uczestnikami Konkursu jest Agnieszka Karp-Szymańska, tel.: 603601178,
e-mail: agnieszka.karp@czasdzieci.pl
B. wszelką korespondencję do Organizatora związaną z niniejszym Konkursem, należy kierować na adres:
ul. Felicjanek 10/17; 31-104 Kraków lub agnieszka.karp@czasdzieci.pl
6. Terminy:
A. 4 kwietnia 2016 roku - ogłoszenie nominowanych tytułów 
B. 10 kwietnia 2016 roku - start głosowania na stronie Festiwalu
C. 23 maja 2016 roku - zakończenie głosowania czytelników na stronie Festiwalu
D. 5 czerwca 2016 roku - oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagrody podczas uroczystej Gali.

 

§ 2
Cel i przedmiot Konkursu

1. Celem Konkursu jest propagowanie polskiej wartościowej twórczości literackiej dla dzieci. Przedmiotem Konkursu są publikacje książkowe, wydane w roku 2015 w języku polskim, napisane przez polskich autorów.
2. W Konkursie biorą udział książki nominowane przez jury i ogłoszone na stronie www.fldd.pl 4 kwietnia 2016 roku.
 

§ 3
Przebieg konkursu i opłaty

1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
W etapie I Kapituła Konkursu nominuje 3-5 książek wydanych w Polsce w roku ubiegłym, napisanych przez polskich autorów.
W etapie II odbywa się plebiscyt Internautów na stronie www.fldd.pl.
Internauci w etapie II, kierując się własną obiektywną oceną.
2. Organizator Konkursu po otrzymaniu nominacji będzie kontaktował się z wydawcami i autorami nominowanych książek, celem poinformowania o nominacji i uzyskania deklaracji zgody na uczestnictwo w Konkursie.
3. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do dostarczenia wszelkich informacji niezbędnych do weryfikacji nominacji przez Organizatora oraz opcjonalnie do przekazania Organizatorowi Konkursu wytypowanych książek.
4. Udział w Konkursie nieodpłatny.
 

§ 4
Kryteria oceny

1. Nominacji dokona powołana przez Organizatora Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą dziennikarze i krytycy literaccy związani z literaturą dla dzieci.
2. Członkowie Kapituły Konkursu rzetelnie i obiektywnie wykonają powierzone im czynności, kierując się przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
3. Przeprowadzając Konkurs, Kapituła Konkursu, w szczególności bierze pod uwagę:

 • zgodność tekstu z przyjętym przedziałem wiekowym czytelników (5-12 lat),
 • pozytywny wpływ książki na rozwój emocjonalny dziecka, kształtowanie jego wrażliwości poprzez pozytywne wartości zawarte w tekście,
 • przesłanie promujące pozytywne wzorce,
 • możliwości rozwijania wyobraźni oraz kształtowanie twórczości i kreatywności młodego czytelnika,
 • wiedzę, doświadczenie i naukę, jakie czytelnik może wynieść z lektury książki oraz jej zdolność do poznawania kultury i zrozumienia świata,
 • walory literackie oraz estetyczne tekstu, opracowania graficznego i edytorskiego oraz ilustracji w książce,
 • oryginalność i trafność podjętego tematu.

A. sporządza informacje o zgłoszeniach konkursowych wraz z uzasadnieniem,
B. przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia Konkursu albo jego unieważnienie.
4. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna i nieodwołalna.
 

§ 5
Nagrody oraz ogłoszenie wyników Konkursu

1. Zwycięzca Konkursu -  Autor/Autorzy, którego/ych książka uzyska najwięcej głosów Internautów w drugim etapie, uprawniony będzie do otrzymania I nagrody – dyplomu oraz nagrody finansowej w wysokości 10 000 zł ufundowanej przez Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016 oraz otrzyma tytuł „Autora najlepszej polskiej książki dla dzieci 2015”.
2. Autorzy, których książki zostały nominowane w etapie I otrzymują dyplomy.  
3. Werdykt ogłoszony zostanie 5 czerwca 2016 roku w trakcie III gali Festiwalu Literatury dla Dzieci.
4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody pisemnie lub elektronicznie do dnia 5 czerwca 2016 r.
 

§ 6
Dane osobowe

1. Podczas trwania Konkursu Organizator będzie gromadził dane osobowe, które następnie będą przez niego przetwarzane w celu komunikacji z Wydawcami oraz Uczestnikami i przekazania im Nagród, a także spełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora, uzasadnionych organizacją Konkursu.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są dobrowolnie, mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
 

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Konkursu może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia Konkursu, a także jego odwołanie lub unieważnienie, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.fldd.pl

 

Nagroda – pozostałe:

 • „Sto nóg stonogi Fruzi” Agnieszki Horubały

  Znamy już zwycięzcę plebiscytu na Najlepszą Polską Książkę dla Dzieci 2015 roku. Wasze głosy zadecydowały o tym, że jest to „Sto nóg stonogi Fruzi” Agnieszki Horubały z ilustracjami Zosi Dzierżawskiej.

  więcej
 • Głosowanie

  Zapraszamy do głosowania na najlepszą polską książkę dla dzieci 2015 roku! Kapituła konkursu wybrała następujące tytuły. Znasz je? Głosuj teraz!

  więcej
 • Nominacje

  Kapituła konkursu wybrała finałowe tytuły. Poznajcie książki należące do najwartościowszej polskiej literatury dla dzieci wydanej w 2015 roku!

  więcej
 • Kapituła

  Poznajcie kapitułę konkursu na Najlepszą Książkę dla dzieci 2015

  więcej
 • Najlepsza Polska Książka dla Dzieci 2015

  Celem Konkursu jest wytypowanie oraz promocja najwartościowszej polskiej literatury dla dzieci w wieku 5-12 lat. Nominacje poznamy już 4 kwietnia 2016r.

  więcej
© Festiwal literatury dla dzieci 2016 | 2014-2019
Design by Anna Kaszuba-Dębska