Polski historyk literatury, redaktor, edytor, doktor nauk humanistycznych.